15.6.07

Odkazy

Digitalizácia na Slovensku
Infolib o digitalizácii
Klasici.sk
Pamäť Slovenska
VIKS - digitalizácia
Digitalizácia v zahraničí
Early Manuscripts at Oxford University
Manuscriptorium
Medieval Illuminated Manuscripts
Knihovnícke blogy
Blog SSK Bratislavského kraja
E-knihovník informuje

Autor stránky

Kde pracujem: Univerzitná knižnica v Bratislave -> Odbor ochrany dokumentov -> Digitalizačné stredisko

Moja prax:
1.9.1995-31.7.1996 - práca v redakcii (od prepisovania článkov, cez sekretárku, až nakoniec po redaktorku; ale potom som sa rozhodla, že idem študovať na denné štúdium - 1996/2001 knižničná a informačná veda, a k tomu ešte ruský jazyk a literatúra)
1.9.2001-30.6.2004 - Univerzitná knižnica v Bratislave : Odbor súborných katalógov (Súborný katalóg periodík)
od 1.7.2004 - Univerzitná knižnica v Bratislave : Odbor ochrany dokumentov (Digitalizačné stredisko)

Moje články od júna 2006:
Jana Jelínková : Nebojme sa blogovaťJana Jelínková : Máme svoj blog, ale čo to je?
Jana Jelínková : Blogér začiatočník alebo Ako začať blogovať
Jana Jelínková : Študentská konferencia INFOŠKIŠ 2006
Jana Jelínková : Utrpenie Knihovníka Bratislavskokrajského – žáner takmer sci-fi

Blogy a podstránky portálov:
http://digitalizacia.blognito.sk/
http://sskba.blognito.sk/
http://www.ulib.sk/index/go.php?id=1875 – Univerzitná knižnica v Bratislave : Digitalizácia
http://www.ulib.sk/index/go.php?id=19&lang=sk – Univerzitná knižnica v Bratislave : Pamäť sveta
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1299 – Infolib – Digitalizácia
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=4 – Infolib – Vzdelávanie (dištančné vzdelávanie – Knihovnícka poškola)

Semináre, konferencie, prednášky:
JELÍNKOVÁ, Jana : Digitalizačné stredisko Univerzitnej knižnice vBratislave. (1579 kB).
Moderné digitálne služby vknižniciach. Seminár pri príležitosti 55. výročia založenia Slovenskej lekárskej knižnice. Zamerané viac na EoD a EDO.
JELÍNKOVÁ, Jana : Digitalizačné stredisko Univerzitnej knižnice vBratislave. (1579 kB).
Prednáška na Katedre knižničnej ainformačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vBratislave. Zamerané viac na digitalizáciu historických knižných fondov.
JELÍNKOVÁ, Jana : Národné koncepcie, stratégie aprojekty : digitalizácia, uchovávanie aochrana dokumentov. Prezentácia PPTOchrana písomného kultúrneho dedičstva : národná úloha veurópskom rámci. Seminár (aj organizovanie tohto seminára)
JELÍNKOVÁ, Jana : Národné koncepcie, stratégie aprojekty digitalizácie, uchovávania aochrany fondov (Výber zo skúseností európskych krajín).Dejiny knižnej kultúry Liptova. Seminár.
Príspevok (prípadne abstrakt) bude publikovaný vbudúcom roku (2007) vzborníku Kniha.
JELÍNKOVÁ, Jana : Úvod apredstavenie prednášajúcich. Prezentácia PPTDigitalizácia je dnes „in“. Seminár (aj organizovanie tohto seminára)
JELÍNKOVÁ, Jana – MARUŠIAKOVÁ, Katarína : Knihovnícka poškola SSK : ako hľadať informácie ve-zdrojoch.Cyklus 4 školení pre pracovníkov verejných knižníc, apríl – december 2006 vUniverzitnej knižnici vBratislave.Organizovanie, prednášky.
eTEN pracovný seminár Digitalizácia na objednávku. EU Projekt – elektronické služby sprístupnenia poznatkov. Seminár (organizovanie)

Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave

Na stránke http://digitalna.kniznica.info si môžte čítať, alebo len prezerať kolekcie digitalizovaných dokumentov z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Digitálna knižnica UKB začala naostro sprístupňovať zdigitalizované fondy od januára tohto roku (2007).
…nezabudnite sa tam zastaviť :-)

E-learning z oblasti digitalizácie

http://www.imarkgroup.org/ - kurzy ako Digitalizácia a digitálne knižnice; Management elektronických dokumentov a podobne :-)

Benediktínska tradícia a rukopisy (USA)

Hill Museum and Manuscript Library (HMML) je stránkou, ktorá prináša digitalizované rukopisy, a to vďaka tomu (ako sa môžte dočítať v angličtine v časti History - toto je voľný preklad), že už roku 1965 “Saint John’s University” urobila odvážny a vizionársky krok, a to vytvorením novej knižnice, určenej na ochranu nesmierne cenných rukopisov, ktoré sa nachádzajú v európskych kláštoroch a knižniciach. Počet holdingov, ktoré boli známe ako Monastic Manuscript Library, dosiahol číslo väčšie ako 90-tisíc rukopisov na mikrofilmov, čiže skoro 30 miliónov strán. Mikrofilmy vznikali od Švédska po Etiópiu, a od Nemecka po Maltu. Roku 2003 začali pribúdať rukopisy z Libanonu, Sýrie a Turecka… viac k historii v anglickej verzii priamo na stránke…

Poslanie HMML je spojené s benediktínskou tradíciou úcty k ľudskému mysleniu a kreativite. HMML chráni rukopisy, tlačené knihy a umenie Saint John’s University a podujala sa robiť projekty v rôznych regiónoch naprieč svetom.

Zaujala ma na stránke časť o daroch (Donate).
…pokračovanie neskôr :-)